/*.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}*/

Договор оферти

Дата вступления в силу: 14.02.2020.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ 

про надання інформаційно-консультаційних

та освітніх послуг у сфері дизайну

 

ПРЕАМБУЛА

Наведений нижче текст адресований всім фізичним та юридичним особам та є офіційною публічною пропозицією укласти шляхом приєднання та затвердження Публічного договору оферти про надання інформаційно-консультаційних та освітніх послуг у сфері дизайну (далі – Договір),  на визначених цим Договором умовах та здійсненням оплати згідно з реквізитами та регламентом, наявними у Додатку 1. 

ВИЗНАЧЕННЯ

Публічний договір - це публічний договір, зразок якого розміщено на домені, що належить ТОВ "Європейська школа дизайну - Україна" (далі EDS) http://eds.ua/.

Акцепт — це дія, спрямована на надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення цього Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Виконавець – це Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейська школа дизайну Україна".

Правовласник – це Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейська школа дизайну Україна".

Правовласник Торгової марки "Європейська школа дизайну" - фізична особа Штаній-Медяник Олександра Юріївна, співзасновник Товариства з обмеженою відповідальністю "Європейська школа дизайну Україна".

Розпорядник – це фізична особа-підприємець, співзасновник Товариства з обмеженою відповідальністю "Європейська школа дизайну Україна" Шестопаль Олена Олександрівна.

Замовник — це будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що проявила бажання отримати послуги по тій чи іншій програмі Виконавця особисто чи для третьої особи/групи осіб та акцептувала умови цього Договору.

Слухач - фізична особа, яка є учасником процесу навчання в групі або індивідуально.

Група Слухачів (надалі Група) - об'єднана у навчальну Групу визначена кількість Слухачів, які обрали конкретний Курс особисто, як Замовники, або направлені Замовником, як юридичною особою на корпоративну освітню послугу, та відвідують його за однаковим Розкладом занять.

Сайт - програмно-апаратний комплекс у власності або користуванні Виконавця, право на використання якого належить Виконавцю та розміщений у мережі Інтернет за адресом: http://eds.ua/.

Ресурси Веб-сайту - власне Сайт, як складний та унікальний об'єкт авторського права, окремі LP, інші об'єкти права інтелектуальної власності, розміщені на веб-сайті, окремо, як web-продукт та на орендованій EDS платформі Learning Management System (LMS), групи та чат-боти в соціальних мережах, що адмініструють уповноважені особи EDS, бази даних, каталоги, графічні зображення, тексти, відео та звукові матеріали Курсів та інша інформація, що упорядкована за встановленою системою та логічно пов'язана між собою цілями, задачами, котрі забезпечують можливість якісного надання послуг Замовнику.

Послуги – інформаційно-консультативні та освітні послуги у сфері дизайну, що надаються Виконавцем, шляхом проведення зустрічей в форматі групових та/або індивідуальних занять, консультацій по супроводу, створенню та захисту кваліфікаційного проекту, публічного захисту як оф-лайн в аудиторіях EDS або у іншому визначеному Виконавцем місці, так і дистанційно з використанням дистанційних та он-лайн сервісів згідно Розкладу Курсу та окремих додаткових навчальних заходів (івентів) , а також шляхом допуску до Особистого кабінету Слухача з навчальними матеріалами, що розміщуються та дають можливість комунікувати представникам Виконавця з Слухачем на платформі LMS,  на умовах цього Договору, після їх вибору Замовником на ресурсах EDS та здійснення їх оплати згідно із Додатком 1. Більш детальний опис Курсу відображається на відповідній веб-сторінці такого курсу у вигляді Програми. При наданні послуги корпоративному замовнику Програма окремо узгоджується з уповноваженним представником Замовника.

Графік Оплати - невід'ємна частина Договору, в якій Виконавцем по узгодженню з Замовником встановлені принципи (повна оплата, помодульна оплата або оплата частинами), на основі яких Виконавець створює абонементи на певну кількість занять та вказує суми цих абонементів.  Замовник здійснює оплату абонементів на умові передплати за кожний наступний етап, згідно до вибраного принципу, який складається у письмовій формі, оформлюється Додатком №1 до Договору та підписується Сторонами.

Курс – сукупність різних окремих навчальних послуг, що надаються Виконавцем. Курс може складатися з одного або кількох Модулів, які є частинами Курсу. Може бути в офлайн, онлайн та змішанному форматі.

Дата початку Курсу - це визначена Виконавцем дата (час/день/місяць/рік), яка передбачена планом набору на відповідний Курс, як перший день проведення такого Курсу. Виконавець має право змінювати Дату початку в зв’язку з динамікою набору та виробничими можливостями EDS.

Навчальні Матеріали – набір інформаційних елементів у форматі роздаткового матеріалу, відео- та аудіо записів, усних лекції, електронних документів, завдань, вимо до кваліфікаційного проекту, створених для використання в якості складової частини кожного Курсу чи як окремий додатковий матеріал для самостійного опанування знаннями.

Місце та формат проведення Курсу - місто м. Київ, провулок Тихвінський 1, приміщення партнерів Виконавця та/або в приміщеннях корпоративного Замовника у форматах безпосереднього відвідування занять – офлайн та/або дистанційно – онлайн, та/або поєднання форматів оф- та он- лайн.

Керівник напрямку навчання – представник адміністрації Виконавця, що є відповідальним за створення та обслуговування певної сукупності Курсів та інших форм навчального процесу в тому або іншому форматі.

Куратор Курсу – представник викладацького складу EDS, що відповідає за змістову частину Курсу, якість навчальних матеріалів та професійність викладачів Курсу.

Керівник кваліфікаційного проекту - призначена Виконавцем особа з числа Викладачів, в обов'язки якої, зокрема, входить проведення занять по проектуванню, супровід процесу створення та захисту Кваліфікаційної роботи Слухачем або Групою слухачів.

Викладач Курсу - це фізична особа, яка була залучена Виконавцем для безпосереднього проведення практичних та теоретичних занять, надання інформаційних та навчальних консультацій, протягом Курсу Групам Слухачів та/або Слухачу особисто. Така особа є професіоналом високого рівня у специфічній сфері дизайну та зі значним практичним досвідом, проте, така особа може не відповідати сучасним та майбутнім кваліфікаційним вимогам, які здебільшого ставлять до осіб, які провадять професійну викладацьку діяльність.

Клієнт-менеджер Групи – представник адміністрації Виконавця, що прикріплюється до конкретної Групи або окремого Слухача в разі індивідуальної Послуги і є відповідальним за організацію навчального процесу в тому або іншому форматі, розміщення навчальних матеріалів на  LMS та комунікацію з Групою та окремими Слухачами.

Матеріали Курсу – інформація надана у будь-якому вигляді (відео- та аудіозаписи, презентації, тексти, графічні зображення, посилання на лекції, вебінари, методичні матеріали, повідомлення, тощо) у користування Слухачу, а також розміщена на сайті Виконавця та в Особистому кабінеті LMS Слухача. Ця інформація – є інтелектуальною власністю EDS.

Розклад занять - інформація про терміни надання Послуг, конкретні дати, час, тема заняття, формат, що розміщені на Веб-сайті http://eds.ua/ . Важливо – послідовність занять не співпадає с послідовністю тем у Програмі курсу, що публікується на сайті, а встановлюється з урахуванням логіки засвоювання знань та умінь, ритму виконання завдань та інформаційним завантаженням Слухачів. Розклад складається терміном на один-два тижні занять.

Особистий кабінет Слухача – це спеціальний розділ на платформі LMS, що містить інформацію про Слухача, про вибір Замовником відповідного курсу та доступ до навчальних матеріалів відповідного Курсу.

Диплом - документ, що видається Виконавцем про проходження Слухачем Курсу “Професіонал”  та успішного й повного виконання необхідного для отримання даного документу, обсягу та кількості завдань, у тому числі, захисту Кваліфікаційної роботи, у відповідності з положеннями п. 3.11. ст. 3 цього Договору, з додатком із зазначенням відповідних Програмі тем Курсу, а також імені та прізвища Слухача, згідно з інформацією, зазначеною в Особистому кабінеті Слухача.

Сертифікат - документ, що видається Виконавцем про проходження Слухачем Курсу “Інтенсив” та успішного й повного виконання необхідного для отримання даного Сертифікату обсягу та кількості завдань, у тому числі, захисту Кваліфікаційної роботи у відповідності з положеннями п. 3.12. ст. 3 цього Договору, з додатком із зазначенням відповідних Програмі тем курсу, а також імені та прізвища Слухача, згідно з інформацією, зазначеною в Особистому кабінеті Слухача. При наданні Послуг корпоративному Замовнику видається Сертифікат на юридичну особу.

Свідоцтво - документ, що видається Виконавцем при отриманні інформаційно-консультаційних послуг в повному обсязі, відсутності заборгованості за надані послуги та у разі відмови Замовника від захисту кваліфікаційної роботи. При наданні Послуг корпоративному Замовнику без виконання проектної роботи видається Свідотство на юридичну особу.

Кваліфікаційна робота - це один із результатів навчання Слухача, що призначений для об'єктивного контролю та оцінки ступеня сформованості його умінь, навичок та знань, отриманих за час навчання під час участі протягом Курсу, та який підлягає оцінці з боку Виконавця в формі презентації та захисту створеної Виконавцем комісії експертів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. 1. Цей публічний договір є укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "Європейська школа дизайну України", яке зареєстровано та діє відповідно до вимог чинного законодавства України (далі EDS) - ЄДРПОУ 42871246, юридична адреса: 03028, м. Київ, провулок Тихвінський, б. 1, від імені якої виступають та діють  уповноважені або/та відповідальні особи на підставі Статуту або/та інших правовстановлюючих чи реєстраційних документів з одного боку, і будь-якою фізичною особою, фізичною особою-підприємцем, або юридичною особою, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, способом, зазначеним у цьому Договорі, та приєдналася до Договору в цілому, прийнявши всі без винятку його суттєві умови (далі - Замовник), надалі разом іменуються - Сторони.

1.2. Виконавець зобов’язується надати, а Замовник прийняти та оплатити на умовах даного Договору інформаційно-консультаційні та освітні послуги у сфері дизайну (надалі Послуги), у строки та за плату встановлені умовами цього Договору та Додатками до нього, які є невід’ємною частиною Договору.

1.3. Замовник усвідомлює, що процес надання Послуг є неможливим без активної участі у такому процесі самого Замовника та/або Слухача. Для отримання бажаного результату Слухач повинен відповідати необхідним критеріям та вимогам встановленим п.п.1.4. та 1.5. цього Договору, що зазвичай ставляться до осіб, котрі проявили бажання здобути нових навичок у сфері дизайну.

1.4. Замовник може отримувати Послугу на Курсах дизайну тільки при наявності власного ноутбука та програмного забезпечення. Комп'ютерна техніка Замовника та програмне забезпечення має відповідати вимогам, що викладені в Додатку 1 відповідного Курсу. Для навчання мати комп’ютерну мишку.

1.5. Критерії та вимоги базових знань:

  • Робота з клавіатурою, орієнтація в розташуванні клавіш (поєднання клавіш, для подальшого вивчення комп’ютерних програм);
  • Робота в ОС Windows (Навігація у файловій системі, створення, копіювання папок та документів, робота з дисками та флеш - накопичувачами);
  • Пошук та збереження інформації в мережі Інтернет (Google), робота з електронною поштою Gmail та іншими можливостями акаунта: Google диск, документи, календар);
  • Обмін файлами великого розміру, робота з файлообмінниками (Fex, Dropme) завантаження / вивантаження, додавання, пересилання файлів;
  • Робота з архівами (ZIP,RAR), вміння архівувати / розархівувати файл;
  • Робота в месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Messenger та ін.) завантаження / вивантаження та обмін файлами;
  • Робота з файлами;
  • Установка програвачів відео та фото (встановлення плеєрів та рідерів фото та відео);
  • Реєстрація або можливість зареєструватися на сервісах (бібліотеки об’єктів, сайти по дизайну (Pinterest, Behance, 3ДД та ін.);
  • Володіння пакетом Office Word, PowerPoint (створення презентацій, підбір колажів);

1.6. У разі виявлення в ході надання послуг того, що Замовник належним чином не відповідає критеріям, вказаним п.п. 1.1.3 п. 1.1. цього Договору, Виконавець має право призупинити надання послуг та рекомендувати здобути необхідні знання та комп’ютерну техніку для подальшого отримання послуг.

1.7. Акцептом цієї публічної оферти є вчинення Замовником своєчасної передплати наданих послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором та Додатку 1 до нього.

1.8. Замовник за власним бажанням обирає на сайті один або кілька освітніх Курсів, в рамках яких Виконавець пропонує надавати Послуги.

1.9. Замовнику та/або Слухачу пропонується надати персональні дані для подання заявки для реєстрації на Курс та оформлення Графіку оплати у письмовому Додатку № 1 до цього Договору для здійснення передплати.

1.10. Здійснивши акцепт цієї оферти у порядку, визначеному п. п. 1.3 - п. 1.5. статті 1 цього Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті цього Договору та Додатку 1. Сторони визнають і не заперечують, що Договір містить усі істотні умови, які хочуть узгодити сторони та має юридичну силу рівноцінну підписаному власноручними підписами Сторін.

1.11. Виконавець приймає на себе зобов'язання доступними йому засобами, навичками, знанням та технічними можливостями надавати освітні послуги (далі - Послуги) Замовнику у строки та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов'язується своєчасно прийняти їх та сплатити на умовах передплати.

1.12. Термін надання послуг у вигляді кількості занять, не залежно від формату, визначено Виконавцем в інформації про ту Послугу, яку вибрав через сайт та сплатив Замовник.

1.13. Умовою надання послуг є виконання Слухачем завдань самостійно та/або у взаємодії з іншими особами, та оцінки результатів виконання завдань. Завдання Слухачу та/або Групі ставить призначена Виконавцем особа (Керівник проекту або викладач).

1.14. Виконавець отримує від Замовника невиключну ліцензію на використання у будь-якій формі та у будь-який спосіб творів, створених при отриманні послуг особисто та/або у співавторстві з Куратором та/або іншими Слухачами, виключне право дозволяти та забороняти використання зазначених творів у порядку та на умовах, передбачених статтею 8 цього Договору на весь термін дії майнових авторських прав та на територію всіх країн світу.

1.15. Ця умова набуває чинності в момент, коли Слухач створює кожен окремий твір в рамках отримання послуг за цим Договором і виконується таким чином: отримання ліцензії у Виконавця відбувається автоматично (без необхідності складання окремих письмових документів) в момент надсилання твору засобами електронної пошти з адреси Слухача на електронну адресу Виконавця або розміщенням на ресурсі LMS EDS в Особистому кабінеті є достатньою ідентифікацією самих творів у рамках цього Договору.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Послуг визначається у Графіку оплат (Додаток № 1), який є невід’ємною частиною цього Договору та оформлюється у письмовій формі.

2.2. Сторони мають право змінити вартість і порядок оплати послуг, встановлену п. 2.1. даного Договору шляхом укладення відповідної Додаткової угоди до Договору.

2.3. Замовник здійснює оплату Послуг безготівковим способом шляхом перерахування коштів у національній валюті України – гривні, на розрахунковий рахунок Виконавця у розмірі та у терміни, що вказані Графіку оплати (Додаток №1), який є невід’ємною частиною цього Договору.

2.4. Вартість послуги визначається та розраховується Виконавцем із розрахунку створення абонементу передплати за певну кількість занять в залежності від вибраного Замовником принципу оплати (весь курс, помодульна оплата або оплата частинами) в груповій або індивідуальній формі. Вартість абонементів, дата початку Курсу та порядок оплат встановлюються у Графіку оплат (Додаток №1) та залежить від обраних Замовником Послуг та прингципу оплат. Виконавцем по мірі надання послуг списується з абонементу вартість кожної послуги. За 2-3 дня до закінчення абонементу Клієнт-менеджер нагадує Слухачу про настання терміну оплати наступного абонементу.

2.5. Сукупна вартість послуг може змінюватися в залежності від кількості обраних Замовником індивідуальних занять або/та консультацій, які оплачукються окремо і вартість яких зазначена у Графіку оплат.

2.6. Замовник здійснює оплату всіх належних банківських комісій при здійсненні оплати Послуг.

2.7. Сторони дійшли згоди, що факт оплати Послуг є одночасно доказом надання й прийняття відповідних Послуг у відповідному звітному періоді, погодженому Сторонами у Графіку оплати.

2.8. Послуги, які надає Виконавець за цим Договором, є іншими видами освіти і належать до класу 85.59 Класифікатора видів економічної діяльності, тому Замовник підтверджує, що усвідомлює інформаційно-консультаційний характер Послуг. Замовник обізнаний та розуміє, що Виконавець не є атестованим чи акредитованим навчальним закладом у розумінні чинного законодавства України (зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187) та Виконавець не видає диплом державного зразка.

2.9. Оплата послуг Замовником також може здійснюватись за графіком оплати на умовах оплати частинами, передбачених програмою банку-партнера Виконавця.

2.10. Моментом оплати послуг вважається час зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.12. Виконавець залишає за собою право призупинити надання послуг Слухачу (у тому числі призупинити доступ до Особистого кабінету) у разі невнесення (невчасного внесення) Замовником сум необхідних платежів. Виконавець не несе відповідальності за пропуск Замовником занять у зв'язку із несплатою.

2.14. Порядок повернення вартості послуг до початку Курсу - за десять (10) і більше календарних днів до початоку Курсу, незалежно від причин відмови, -  Виконавець повертає Замовнику отримані кошти (за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних із поверненням даних грошових коштів);

3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ. 

3.1. Послуги надаються шляхом проведення занять та/або консультацій Викладачами, Керівником проекту, Консультантом, Автором програми та/або Спікером:

 • для Замовника фізичної особи або фізичної особи-підприємця у складі Групи Слухачів  яких залучив Виконавець, згідно встановленого Виконавцем Розкладу Занять, їх кількістю та періодичністю, залучених Викладачів та Керівника проекту, що відповідає відповідному Курсу, та вибраною Виконавцем логікою подачі та опанування Групою навчальної та додаткової інформації;
 • індивідуально для Замовника фізичної особи або фізичної особи-підприємця по запиту, в цьому випадку Курс прописується окремо Куратором, Консультатом та після співбесіди з Замовником по визначенню базових знань потенційного Замовника;
 • корпоративно для Замовника юридичної особа в складі Групи слухачів, що залучені самим Замовником, в цьому випадку Програма прописується Куратором та/або Автором під час зустрічі з уповноваженою особо Замовника та визначення змісту Програми та залучення спеціалістів Виконавцем, що будуть проводити Курс.

3.2. Дата початку надання Послуг та Розклад занять визначається Виконавцем і може змінюватися в залежності від операційної діяльності Виконавця.

3.3. В разі пропуску заняття Слухачем - послуга рахується наданою, вартість заняття не повертається Замовнику. Відпрацювання можливе відповідно п.п. 3.4 - 3.9.

3.4. У випадку, якщо Слухач не взяв участь у одному, або декількох заняттях протягом Курсу, то Виконавець встановлює дату та час можливого відпрацювання такого пропуску Заняття. Виконавець надсилає повідомлення на електронну адресу Слухача (або будь-яким іншим способом, включаючи, проте не обмежуючись: надісланням повідомлення через Viber, WhatsApp, Telegram, телефонним дзвінком, тощо) про встановлення дати відпрацювання такого пропущеного заняття.

3.5. Відпрацювання пропущених Групових занять Слухач може здійснити у складі іншої Групи (за умовою наявності таких занять). Такі відпрацювання додатково не оплачуються з боку Замовника. Однак, Сторони розуміють, та погоджуються, що Виконавець на власний розсуд встановлює графік проведення таких відпрацювань, незважаючи на фактичну можливість та (або) здатність Слухача взяти участь у такому відпрацюванні.

3.6. В разі якщо Слухача за будь-яких причин не влаштовує встановлена дата відпрацювання пропущеного заняття в іншій Групі, то лише за згодою Виконавця Слухачу може бути запропонована інша дата проведення заняття з відпрацювання пропущеного заняття. При цьому, таке заняття проводиться виключно у формі індивідуального заняття/консультації з Викладачем та підлягає окремій оплаті згідно з вартістю, передбаченою Графіком оплати.

3.7. Виконавець попередньо має попередити Слухача про необхідність здійснення такої оплати відповідного відпрацювання.

3.8. Замовник усвідомлює, що через специфіку окремих тем та предметів, та з метою ґрунтовного, глибокого та всебічного засвоєння інформації та нових навичок, відпрацювання  окремих тем та предметів можливо лише у формі індивідуального заняття/консультації за додаткову оплату. Перелік предметів, які не підлягають відпрацюванню, наведений у підпункті п.3.4.4. цього Договору.

3.9. Перелік предметів, які не підлягають відпрацюванню в складі інших Груп, а тільки індивідуально:

 • проектування;
 • заняття з комп'ютерними програмами (ArchiCad, 3ds Max, SketchUp, Photoshop, Illustrator, Indesign, Realtime, Lumion, візуалізація ArchiCad).

3.6. Виконавець має право видати Замовнику характеристику або рекомендацію щодо обсягу і якості навичок, здобутих Слухачем в результаті виконання даного Договору, у випадку, якщо послуги за даним Договором були отримані Слухачем у повному обсязі. 

3.7. Захист Кваліфікаційного проекту здійснюється особисто Слухачем та/або Групою але виключно у складі Групи Слухачів. Кожен Слухач має отримати Допуск до захисту від Керівника Каваліфікаційного проекту. Для захисту Виконавець організовує склад комісії, у яку запрошуються Куратор курсу, Керівник проектів, Викладачі та інші експерти/спеціалісти. Захист Кваліфікаційного проекту проходить у визначену дату, відповідно до затвердженого Куратором курсу і узгоджену з Керівником проекту та Групою графіку захистів Кваліфікаційних проектів та може бути публічним. Після захисту Кваліфікаційних робіт комісія створює Протокол захисту з вказанням рекомендацій та визначенням рівня Кваліфікаційного проекту.

3.8. Протягом періоду підготовки до захисту Кваліфікаційного проекту, Слухач може безкоштовно отримувати відповіді на запитання від Куратора курсу, керівника Кваліфікаційного проекту, викладачів, що стосуються Курсу та (або) Кваліфікаційної роботи. При цьому такі відповіді на поставлені запитання надаються лише шляхом надсилання електронних листів та(або) телефонних дзвінків (або будь-яким іншим способом, включаючи, проте не обмежуючись: надісланням повідомлення через Viber, Telegram, WhatsApp, тощо). Однак, у разі, якщо Замовник виявить бажання отримати індивідуальну консультацію при особистій зустрічі, то така Консультація підлягає окремій оплаті у відповідності з розцінками індивідуальних занять/консультацій, зазначеними у Додатку 1.

3.10. Після зазначеної у Розкладі Занять встановленої дати захисту Кваліфікаційного проекту, будь-які консультації, роз'яснення Слухач може отримати після повної сплати вартості таких консультацій, роз'яснень в оф-лайн або он-лайн форматі.

3.11. У разі порушення терміну захисту кваліфікаційнго проекту з боку Слухача, передбаченою Розкладом Занять, Слухач складає заяву про свої наміри захистити Кваліфікаційний проект. Захист Кваліфікаційного проекту або її перескладання проводиться в дату захисту іншої Групи Слухачів одного напрямку навчання та уточнюється при написанні заяви та при умові допуску до захисту Кваліфікаційного проекту Керівником.

3.12. При отриманні інформаційно-консультаційних послуг в повному обсязі, відсутності заборгованості за послуги та за умови захисту Кваліфікаційної роботи, Слухач отримує Диплом або Сертифікат «Європейська школа дизайну» в залежності від вибраного Курсу або Модулю Курсу.

3.13. При отриманні інформаційно-консультаційних послуг в повному обсязі, відсутності заборгованості за надані послуги та у разі відмови Слухача від захисту Кваліфікаційної роботи, Слухач отримує свідоцтво «Європейська школа дизайну».

13. 6.Якщо Замовник отримав згідно пп.13.3 свідоцтво «Європейська школа дизайну», але згодом побажає захистити Кваліфікаційну роботу та отримати диплом або сертифікат «Європейська школа дизайну», Виконавець може запропонувати йому іншу дату захисту Кваліфікаційної роботи за умови письмової заяви Слухача на захист та допуску до захисту Кваліфікаційної роботи згідно п.п. 3.10 та 3.11.  

13.7. Підготовка та друк примірника Кваліфікаційної роботи здійснюється Замовником за власний рахунок, згідно вимогам до Кваліфікаційної роботи. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов'язки Виконавця:

4.1.1. Надавати Замовнику Послуги якісно та в повному обсязі. Виконавець гарантує, що має всі необхідні документи, дозволи та залучив Викладачів для надання такого типу послуг. У разі залучення третіх осіб до надання послуг, передбачених цим Договором, Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за якість та своєчасність надання Послуг;

4.1.2. Дотримуватися принципів об'єктивності, повноти та точності інформації, законності її отримання, використання, розповсюдження та зберігання;

4.1.3. Одноразово забезпечити Слцхача необхідною кількістю Навчальних матеріалів для проходження відповідного Курсу та надати доступ до системи  LMS на період проведення Курсу до дати захисту Кваліфікаційної роботи

4.1.4. Не розголошувати, не розповсюджувати та не використовувати з комерційною метою особисту інформацію та/або персональні дані Замовника та або Слухача, які стали відомі під час надання Послуг.

4.1.5. Надавати Послуги Слухачу у групі та/або індивідуально та своєчасно інформувати Слухачу про зміни у Розкладі Занять.

4.1.6. У процесі надання послуг за кожним Курсом проводити підтримку, контроль та оцінку виконання завдань Слухачами;

4.1.7. Після закінчення надання Послуг видати Замовнику Диплом, Сертифікат або Свідоцтво власного зразка за умови виконання проходження відповідного курсу.

4.2 Обов’язки Слухача:

4.2.1. Відповідати Критеріям та вимоги базових знань, а також забезпечити Вимоги до комп'ютерної техніки та програмного забезпечення згідно із п.п. 1.4.та 1.4. даного Договору та Додатку 1;

4.2.2. Своєчасно оплачувати надані Виконавцем Послуги на умовах передплати та у порядку, визначених Додатком 1 за цим Договором;

4.2.3. Погоджуючись з умовами надання послуг та цим Договором Слухач одночасно дає згоду на обробку персональних даних Замовника та/ао Слухача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положення Політики Конфіденційності та Cookies з метою належного виконання зобов'язань за Договором. Належним екземпляром згоди Замовника є акцепт цієї оферти та здійснення першого платежу оплати Послуг за цим Договором;

4.2.4. Не пропускати та не спізнюватися на заняття протягом Курсу без поважних причин;

4.2.5. Комунікувати з Керіником проекту та Клієнт-менеджером, виконувати всі їх розпорядження та рекомендації.

4.2.6. Своєчасно та сумлінно обробляти матеріал, наданий для домашнього вивчення та виконувати домашні завдання;

4.2.7. Відпрацювати пропущені заняття протягом Курсу згідно зі вказівками Виконавця;

4.2.8. Не передавати третім особам та не використовувати в комерційних цілях матеріали Курсу, посилання на лекції, методичний матеріал, який видається Слухачу. Замовник повідомляється, що будь-яка частина матеріалу курсу, яка не була раніше законно оприлюднена, є комерційною таємницею та об’єктом інтелектуального права третіх осіб або Виконавця, яка охороняється авторським правом та останній має виключне майнове право на її використання, дозволяти та забороняти її використання; за недотримання цієї умови Слухача виключають з курсу без права відновлення, кошти сплачені за курс у цьому випадку відповідно до даного Договору поверненню не підлягають або Замовник на вимогу Виконавця зобов'язується виплатити останньому компенсацію у розмірі 1000,00 доларів США за кожний встановлений випадок порушення вищезазначених положень цього Договору;

4.2.9. Дбайливо ставитися до майна та обладнання Виконавця;

4.2.10. Дотримуватись та виконувати Правила внутрішнього розпорядку EDS та своєю поведінкою не заважати наданню послуг іншим Слухачам;

4.2.11. Періодично звірятися з Розкладом занять на офіційному Веб-сайті Виконавця за адресою: https://eds.ua/for-students.

4.2.12. Періодично перевіряти інформаційні розсилки від Виконавця на власній електронній скриньці;

4.2.13. У разі хвороби, настання інших обставин, які зумовлюють пропуск занять протягом Курсу завчасно повідомляти Клієнт- менеджера про настання таких обставин;

4.2.14. Використовувати лише особистий персональний комп'ютер для участі у Курсах, який за своїми технічними характеристиками відповідає вимогам, передбаченим у Додатку 1.

4.2.15. В день підписання Додатку № 1 «Графік оплат» цього Договору надати Виконавцю наступні персональні дані:

 • номер мобільного телефону Слухача;
 • реєстраційний номер автомобіля замовника (за наявності);
 • адресу електронної пошти Замовника та/або Слухача;
 • фотокартку з зображення обличчя Слухача у форматі jpg.

4.2.16. Приєжнатись до груп в соціальних мережах, що створені для комунікації по вибраному Курсу.

4.3. Слухачу забороняється:

4.3.1. Вчиняти дії, що порушують майнові права Виконавця, Правовласника на веб-сайт, матеріали курсів та/або інші об'єкти права інтелектуальної власності, а також авторські та/або суміжні права, права інтелектуальної власності третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на веб-сайті та наданих Замовнику у користування, у тому числі, але не виключно, щодо несанкціонованого копіювання, зміни, використання матеріалів та контенту, розміщених на веб-сайті та ресурсі LMS, наданих у користування;

4.3.2. Вчиняти дії щодо несанкціонованого збору, зберігання, використання або розголошення персональних даних Замовників Виконавця, отриманих протягом відвідування Курсів та користування Ресурсами Веб-сайту;

4.3.3.Здійснювати аудіо- та відео-фіксацію будь-якими засобами процесу надання Послуг Виконавцем; змінювати та/або зламувати Сайт з протиправними цілями для введення Замовників Виконавця та/або третіх осіб в оману про Ресурси Веб-сайту, послуги Виконавця, операції на веб-сайті та свій зв'язок з Виконавцем, а також вказівки іншої недостовірної інформації;5.4. 

4.3.4.Робити спроби несанкціонованого доступу до серверів Веб-сайту, на яких він розташований, програмного забезпечення, комп'ютерів або баз даних, іншого обладнання та технічних засобів, пов'язаних із Веб-сайтом та/або Виконавцем, здійснювати інші дії, спрямовані на заподіяння шкоди;

4.3.5.Використовувати, застосовувати, впроваджувати (а також здійснювати інші подібні дії) на веб-сайті або по відношенню до Веб-сайту, програмного забезпечення, Виконавця та його Замовників будь-яке шкідливе програмне забезпечення (програмні коди), у тому числі, але не виключно , мережевих черв'яків, вірусів, павуків, троянських програм, логічних бомб та інших засобів, які можуть завдати шкоди або бути технологічно небезпечними для Веб-сайту, програмного забезпечення Виконавця та його замовників, зокрема, призвести до їх спотворення, видалення, пошкодження, моделювання або дизасемблювання, і до подібного негативного впливу;5.6. 

4.3.6. Вчиняти дії, що можуть спричинити притягнення Виконавця до відповідальності, а також стати причиною припинення або припинення надання третіми особами послуг на користь Виконавця та/або його Замовників;

4.3.7. Принижувати (словами, жестами, діями) честь та гідність працівників, підрядників Виконавця та/або Слухачів. Залучатись до участі в конфліктах, в тому числі тих, що на грунті міжнаціональних і міжрелігійних відносин, інших осіб;

4.3.8. З’являтися на місці проведення Курсів в стані алкогольного, наркотичного, психотропного або токсичного сп’яніння. Палити у невстановленому місці;

4.3.9. Вносити на територію місця проведення Курсів наркотичні засоби, психотропні речовини, спиртні напої (в тому числі - пиво та іншІ слабоалкогольні напої), вибухонебезпечні речовини і матеріали, будь-які піротехнічні засоби, предмети, зброю та інші предмети, заборонені до вільного обігу на території України;

4.3.10. Організовувати, підбурювати до протиправних дій (акцій), в результаті чого були порушені ці Правила, зірвані (повністю або частково) навчальні заняття, порушено функціонування Виконавця в цілому або частково, або була створена загроза безпеки інших Замовників.

4.3.11. Підробляти записи в документах;

4.3.12. Розголошувати конфіденційну інформацію, розголошення якої може зашкодити безпеці Виконавця незалежно від наслідків, що настали.

4.3.13. Порушувати положення цієї статті, в тому числі: голосно розмовляти під час занять, відволікатися самому і відволікати інших Слухачів; заходити і виходити з аудиторій, де проводяться заняття без необхідності. розмовляти по мобільному телефону під час занять, а також зберігати зазначені пристрої без використання функцій беззвучного виклику; приймати їжу і напої в навчальних приміщеннях, смітити.

4.4. Права Виконавця

4.4.1. Використовувати додаткові можливості щодо виконання своїх зобов'язань за цим Договором, зокрема, залучати третіх осіб для безпосереднього виконання консультаційних зустрічей та надання освітніх послуг Замовнику особисто та використовувати засоби та методи дистанційного надання послуг;

4.4.2. Залучати для виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, та з метою підвищення якості послуг, що надаються за цим Договором, третіх осіб, у тому числі осіб, що мають ліцензію на право здійснення освітньої діяльності.

4.4.3. Вносити зміни в Програму Курсу надання Послуг, про які повідомляти Замовника в розумні строки, але не більше, ніж на 10%;

4.4.4. Змінювати Викладача (ів) Курсу за власною ініціативою, або у разі відсутності такого Викладача з поважних причин перед початком відповідного заняття, або розглядати його заміну при надходженні письмової обґрунтованої заяви від усієї Групи Слухачів.

4.4.6. За власною ініціативою змінити місце проведення заняття Курсу, попередньо повідомивши про таку зміну Замовника не менш ніж за 3 (три) календарні дні до відповідної зміни.

4.4.7. За власною ініціативою в односторонньому порядку змінити Дату початку проведення Курсу без обмеження кількості таких змін.

4.4.8. Здійснювати фіксацію та контроль відвідувань Слухача;

4.4.9. Виконавець отримує невиключну ліцензію на весь термін дії авторських прав та на територію всіх країн світу на використання у будь-якій формі та у будь-який спосіб (як перерахованими у законодавстві кожної країни, де твір отримав охорону відповідно до місцевого законодавства або міжнародних угод, а також іншими способами, які стануть відомі пізніше протягом строку дії майнових авторських прав без обмежень), дозволяти та забороняти використання створеним ним/нею всіх творів із зазначенням авторства у випадках, коли це буде вважатися Виконавцем можливим.

4.4.10. Вимагати від Замовника своєчасну оплату Послуг за цим Договором;

4.4.11. Не видати Сертифікат (або Свідоцтво) за наявності фінансової заборгованості та \або невиконання Замовником умов цього Договору.

4.4.12. Достроково в односторонньому порядку припинити Договір у порядку та на підставах, передбачених цим Договором, Додатками до нього та чинним законодавством України, зокрема:

 • несплати Замовником послуг пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до дати початку надання наступного платежу таких послуг згідно з Графіком оплат;
 • внаслідок невиконання або неналежного виконання завдань Курсу щодо одноосібного рішення Керівника напрямку після подачі запиту від Клієнт менеджера;
 • порушень авторських прав чи прав інтелектуальної власності, будь-яких положень щодо заборонених видів діяльності та інших порушень умов даного Договору та законодавства України.

4.4.14. Здійснювати відео-, аудіо фіксацію порушень Слухачем положень дійсного Договору.

4.4.14. Використовувати фото і відео матеріал, частиною якого став Слухач, в рекламних цілях та для публікацій на ресурсах EDS.

4.5. Права Замовника:

4.5.1. Вимагати від Виконавця належного, якісного та своєчасного надання Послуг.

4.5.2. При наявності пропозицій або зауважень щодо якості надання послуги, незадоволенню Замовником рівнем професіоналізму Викладача(ів), або з інших причин невідкладно (у день виникнення таких пропозицій, зауважень, тощо) звертатися з претензією у письмовій формі до Керівника напрямку у порядку, передбаченому цим Договором.

5.5.3. Вносити зміни в Розклад, відміну, або переніс занять на інші дати, але тільки по письмовій заяві від усіє Групи. Яка затверджується та підписується Керівником напрямку.

5.5.4. Звертатись з письмовою заявою до Керівника напрямку по вирішенню ситуацій, що пов'язані з неможливістю відвідування занять в Групі, складністю з виконанням завдань та роботи над Кваліфікаційним проектом для приєднання до іншрї групи або проведення навчання в інддивідуальному форматі.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

5.1. У разі несвоєчасної сплати ціни цього Договору, Виконавець в односторонньому порядку припиняє надання Послуг. 

5.2. Невідвідування Слухачем занять не є підставою для повернення Замовнику вартості пропущених занять та не тягне за собою будь-якої іншої майнової чи матеріальної відповідальності Виконавця, якщо до настання пропусків не надано письмової заяви на ім'я Керівника від Слухача про відмову від послуг та/або при наявності поважних причин про прохання перевести Слухача  напрямку про вирішення ситуації.

5.3. У випадку відмови Замовника від отримання послуг, обумовлених додатками до даного Договору, та/або розірвання Замовником даного Договору до закінчення встановленого строку його виконання (який визначається даним Договором та/або додатками до нього) Виконавець вправі при поверненні Замовнику перерахованих авансом за послуги, від отримання яких Замовник відмовився, коштів утримати на свою користь із вказаної суми штраф у розмірі 20% від суми, яка підлягає поверненню.

5.4. У разі порушення Замовником строків здійснення оплати, закріплених у Графіку занять, Виконавець має право стягнути з Замовника штраф у розмірі 5 % (відсотків) від суми заборгованості за кожен робочий день прострочення виплати відповідної суми заборгованості.

5.5. Виконавець не несе матеріальної чи нематеріальної відповідальності перед Замовником за дії третіх осіб, які надають супутні послуги, у зв'язку з якими надання послуг за Договором неможливе, але робить все необхідне для забезпечення належних умов надання послуг.

5.6. Ні за яких обставин Виконавець, Викладачі або уповноважені представники Виконавця не нестимуть відповідальності за збереження особистих речей, автомобілів Замовника, кількість та наявність паркувальних місць біля Місця проведення Курсу(ів) та за особистий стан здоров'я Замовника, чи будь-які обставини, що спричинили настання матеріальної шкоди особистому майну та (чи) здоров'ю Замовника, крім випадку, коли така шкода є прямим наслідком порушення Виконавцем, Викладачем або уповноваженим представником Виконавця застосованих правил Техніки безпеки.

5.7. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі Сторін своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору які призвели до заподіяння збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки. Під збитками треба розуміти проведені Стороною додаткові витрати, що виникли в результаті порушення умов цього Договору іншою Стороною.

5.8. Сторони погодилися, що невиконання ними належним чином умов, передбачених Договором, є підставою для розірвання цього Договору в односторонньому порядку з попереднім письмовим повідомленням про розірвання іншої Сторони.

5.9. Договір може бути достроково розірваний:

 • За письмовою угодою Сторін;
 • Виконавцем в односторонньому порядку у разі невиконання Замовником умов Договору. У цьому випадку Виконавець не повертає Замовнику сплачені кошти;
 • Якщо виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором неможливе або незаконне у зв'язку з прийняттям акту органів державної влади та/або місцевого самоврядування (як загальної так і індивідуальної дії), що впливає на права та обов'язки Сторони, встановлені договором ( зокрема, якщо стосовно однією із сторін має місце суттєва зміна обставин відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України), та інша сторона не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

5.10. Право на дострокове припинення договору з ініціативи Виконавця реалізується в такому порядку:

 • Виконавець має право скласти повідомлення, яке має містити такі дані: інформація, що ідентифікує особу Замовника та Виконавця, заяву про дострокове припинення Договору у довільній формі та підставу для дострокового припинення, передбаченої цим Договором або законодавством України.
 • Виконавець надсилає повідомлення на електронну адресу Замовника, яку останній вказав під час реєстрації на сайті або вказанним Клієнт-менеджеру. Повідомлення є належним без власноручного підпису або паперового екземпляра, оскільки сторони погодили електронну форму укладання договору та обмін документами під час виконання та припинення Договору.
 • Договір є припиненим наступного дня за днем ​​відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, яку останній вказав під час реєстрації на сайті згідно з п. 1.3. Договору, якщо інший момент припинення не зазначено у повідомленні про дострокове припинення договору. Після припинення Договору Виконавець не повертає Замовнику отримані кошти, а Замовник не має права на отримання послуг або відшкодування їхньої вартості.

5.11. Виконавець несе відповідальність лише за якість та своєчасність надання послуг за цим Договором.

5.12. Замовник гарантує, що при створенні творів при отриманні послуг не буде порушено жодних прав третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, особисті немайнові та майнові авторські та суміжні права, права на промислові зразки та товарні знаки. У разі пред'явлення до Виконавця будь-яких (немайнових та майнових) претензій, вимог або позовів щодо творів, створених Замовником при отриманні послуг, Замовник зобов'язується врегулювати такі вимоги самостійно, а якщо Виконавець зазнає будь-яких витрат, спричинених необхідністю врегулювати зазначені вимоги, Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю у повному обсязі всі витрати включаючи, але не обмежуючись, компенсацією моральної шкоди та відшкодування збитків.

5.13. Замовник розуміє та погоджується з тим, що Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником у рамках цього Договору чи цивільного права чи будь-яких інших видів юридичної відповідальності, навіть у тому випадку, якщо Виконавцю повідомили про можливість заподіяння шкоди чи втрат за дії (і/або бездіяльність) Замовника, пов'язані з використанням ресурсів Веб-сайту, та їх наслідків для Замовника та/або третіх осіб, а також за будь-які несанкціоновані (протиправні) дії третіх осіб, пов'язані з використанням ресурсів Веб-сайту, та їх наслідків для Замовника та / або третіх осіб, у тому числі при наступі наступних збитків та втрат а) будь-яких прямих, непрямих, випадкових чи непрямих збитків; б) будь-яку втрату репутації, у тому числі ділову, (пряму або непряму); в) будь-яку втрату або пошкодження даних (пряму або опосередковану.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі суперечки, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів Сторони повинні врегулювати взаємні спори шляхом направлення претензій.

6.2. У разі потреби відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, чиї права чи законні інтереси порушені, з метою безпосереднього врегулювання спору з іншою Стороною, звертається до іншої Сторони з претензією. Претензія має бути викладена українською мовою.

6.3. У випадку, якщо претензія надсилається Виконавцем на адресу Замовника, то Виконавець повинен надіслати таку претензію на адресу електронної пошти Замовника з адреси електронної пошти Виконавця, зазначеної у розділі "Контакти" Веб-сайту.

6.4. У випадку, якщо претензія надсилається Замовником на адресу Виконавця, Замовник повинен надіслати таку претензію на адресу електронної пошти Виконавця, зазначену в розділі Контакти Веб-сайту.

6.5. Сторона, яка отримала Претензію, повинна дати відповідь іншій Стороні у строк, що не перевищує 10 (десять) календарних днів.

6.7. Відповідь на претензію має бути викладена українською мовою. Відповідь на претензію надсилається листом з адреси електронної пошти Сторони на адресу електронної пошти іншої Сторони.

6.8. У випадку, якщо Сторона, яка отримала претензію, не надасть відповіді на претензію іншій Стороні у строк та у спосіб, передбачений статтею 6.5 цього Договору, вимоги, викладені у претензії, вважаються прийнятими іншою Стороною та обов'язковими до виконання.

6.9. У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо вирішення розбіжностей та суперечок, Сторони мають право залучати професійних медіаторів у сфері освітніх послуг для врегулювання конфлікту.

6.10. Кандидатура медіатора обирається одноголосним рішенням Сторін.

6.11. Після проведення медіації Сторони мають право укласти угоду за результатами медіації. Угода за результатами медіації укладається у письмовій формі та підписується сторонами медіації. Угода за результатами медіації повинна містити загальне рішення Сторін про врегулювання конфлікту (спору) і є обов'язковою для Сторін.

6.12. У разі невиконання однієї зі сторін взятих на себе зобов'язань за цим договором, інша Сторона має право звернутися до суду в установленому цією Угодою порядку.

6.13. Усі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають за цим договором або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його укладання, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України відповідно з його Регламентом. Правом, що регулює цю Угоду, є матеріальне право України. Арбітражний суд складається з одноосібного арбітра. Місце проведення засідання Арбітражного суду України, місто Київ, Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. Мова арбітражного розгляду: українська.

6. 14. Замовник має право застосувати як належний спосіб захисту від будь-яких юридичних проблем або невдоволення надання Послуг та Ресурсами Веб-сайту такий спосіб, як відмова від використання ресурсів Сайту.

6.15. У разі, коли ініціатором спору виступає Виконавець, то Виконавець через уповноваженого представника передає свою претензію у усній формі безпосередньо Замовнику, якщо підставою для виникнення спору є порушення Замовником одного (або декількох) положень пп. 4.2. Договору

6.16. Замовник погоджується, що такий спосіб надсилання претензії є достатнім для її розгляду.

6.17. Якщо Замовник не погоджується с вимогами претензії та продовжує дії, які порушують будь-які положення пункту пп.4.3 частини 4 Договору, Виконавець має право вжити заходів фізичного примусу для припинення порушення Замовником положень пункту пп.4.3  Договору.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин, що знаходяться поза контролем Сторін та які сторони не змогли передбачити або запобігти їх наступу, настання підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України. До таких відносяться військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, проведення антитерористичної операції, будь-які акти органів законодавчої, виконавчої та/або судової влади, які роблять подальше надання послуг таким, що повністю чи частково суперечать закону.

7.2. Сторона зобов'язана попередити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом трьох робочих днів з дня настання або припинення таких обставин.

7.3. У разі настання обставин, передбачених п. 7.1 цього Договору, термін виконання зобов'язань переноситься на строк дії таких обставин, але не більш як на один місяць. Будь-яка із сторін у разі настання визначених у п. 7.1. обставин може достроково припинити Договір у односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону та звільняється від відповідальності за невиконані зобов'язання.

 

8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

8.1. Правовласник є власником або ліцензіаром щодо об'єктів інтелектуальної власності, за допомогою яких функціонує Сайт, включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні та звукові твори, товарні знаки, фірмове найменування, матеріали курсів. Правовласник надає Розпоряднику виняткову безкоштовну ліцензію на реалізацію всіх прав Правовласника з метою отримання від Замовника оплати за участь у Курсах. Порядок регулювання взаємин за ліцензією на об'єкти інтелектуальної власності між Правовласником та Розпорядником може бути передбачений окремим Ліцензійним та (або) Агентським договором між Правовласником та Розпорядником.

8.2. З урахуванням положень п. 8.1. роділу 8 цього Договору, Виконавець інформує Замовника про те, що він надає йому обмежений, невиключний без права субліцензування та передачі дозвіл (невиключну субліцензію), включно з усіма поліпшеннями, змінами, виправленнями, оновленнями і майбутніми версіями, на використання Навчальних Матеріалів та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, доступ до яких було надано Замовнику, права на які належать Виконавцю, наступним чином: особисто використовувати Навчальні матеріали з метою придбання Послуг у Виконавця їх оплати, та задля навчання та опрацювання матеріалу Курсу(ів).

8.3. Використання Замовником Навчальних матеріалів, їх змісту та складових (як загалом, так і фрагментарно) та інших розроблених Виконавцем навчальних рішень, а також матеріалів курсів та методичних матеріалів , не означає передачі Замовнику та (або) будь-якій третій особі прав на результати інтелектуальної діяльності, як загалом, так і в частині.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту Замовником оферти згідно з умовами п.1.3. Договору діє до повного виконання обов'язків за договором. У частині отримання Виконавцем невиключної ліцензії на твори та в частині гарантій дії прав та відшкодування витрат, спричинених порушенням гарантій, зазначених у статті 8, Договір діє протягом усього терміну охорони авторських прав на території всіх країн світу.

9.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди про припинення, якщо Сторони не мають взаємних майнових претензій, але дострокове припинення в жодному разі не стосується отриманої Виконавцем невиключної ліцензії на твори, створені Замовником .

9.3. Замовник поінформований, що Слухачу надано доступ до Особистого кабінету на обмежений термін, а саме: тільки на термін проведення Курсу, згідно з Розкладу занять, за участь у яких Замовник здійснив оплату.

9.4. Виконавець може час від часу змінювати умови публічної оферти і для Замовника такі зміни набирають чинності через 10 календарних днів з дати їх опублікування на сайті, тому Замовник повинен час від часу відвідувати Сайт та ознайомлюватися зі змінами до умов оферти, якщо вони з'явилися після укладання цього Договору.

10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, та всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання цього Договору.

10.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником або відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником не допустима, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Жодна із Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди іншої Сторони.

10.3. Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно для виконання його Замовлення.

10.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Замовником під час оформлення послуг. Замовник відповідає за достовірність зазначеної під час оформлення послуг інформації.

10.5. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману внаслідок виконання цього Договору.

10.6. Замовник висловлює згоду на отримання реклами та дозволяє Виконавцю та Операторам здійснювати на його адресу смс-розсилки, розсилки електронних листів, а також інші види розсилок та повідомлень, у тому числі рекламного характеру, з використанням будь-яких засобів зв'язку.

10.7. Виконавець самостійно відповідно до виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що на веб-сайті Виконавця поточна редакція цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором, є дійсними.

11. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1.Здійснивши акцепт умов цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних, Замовник надає Виконавцю дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на збирання, передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по батькові, електронної пошти, номери мобільного телефону) , місця проживання, назви роботодавця, зовнішності, досвіду роботи), що стали відомими Виконавцю в результаті взаємодії Замовника з Веб-сайтом, будь-яким способом, у тому числі, але не виключно, шляхом їх збору, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, імплементації адаптації, використання, у тому числі шляхом включення до бази персональних даних Виконавця, передачі третім особам у межах їх компетенції (надання доступу), розповсюдження, блокування, видалення. Замовник надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Виконавцю на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу; або коли необхідність поширення даних у певних формах та обсягах прямо випливає із законодавства.

11.2. Замовник, здійснюючи акцепт цього Договору, дає згоду Виконавцю використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, додержання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, підготовки первинних документів та інших цілей, так чи інакше пов'язаних з реалізацією та виконанням цього Договору.

 

11.3. Обробка персональних даних має проводитись Виконавцем відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних, що діє на території України. Зазначена згода на обробку персональних даних Замовника є безстроковою та не залежить від терміну дії цього Договору.

 

11.4. Замовник повідомлено про свої права належним чином як суб'єкт персональних даних. Зокрема, Замовник як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має право:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 •  отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, що обробляються або зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;
 • реалізувати право видалення власних персональних даних Виконавцем;

11.5. З урахуванням вищевикладеного, Замовник беззаперечно погоджується та розуміє, що у разі отримання повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних та (або) про знищення персональних даних Замовника, зібраних Виконавцем, Виконавець має право розглянути та виконати такий запит протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання запиту.

11.6. При цьому отримання такого запиту в жодному разі не трактується Сторонами, як розірвання цього Договору з ініціативи Замовника. Сторони розуміють, що тільки після реалізації Виконавцем необхідні заходи щодо видалення персональних даних Замовника та (або) припинення їх обробки таких персональних даних Замовника ця публічна оферта може вважатися розірваною.

11.7. З огляду на положення пп. 11.4.1. пункту 11.4. рзділу 11 цього Договору, Сторони не мають права вимагати повернення того, що виконано ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання Договору. Тому, Замовник дає свою згоду, що за жодних обставин, у разі отримання повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних та (або) про знищення персональних даних Замовника від Замовника, сума оплати вартості послуг Виконавцем Замовнику не повертається.

11.8 Більш детальний розклад порядку реалізації політики захисту персональних даних передбачений Політикою конфіденційності та cookies, розміщеною на веб-сайті https://eds-online.school/, http://online.eds.ua/ у відповідному розділі.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Права та обов'язки за цим Договором не можуть бути передані третій особі.

12.2. Вся в сукупності та будь-яка окрема інформація, передана однією Стороною іншій Стороні або така, яка стала відомою Стороні згідно з виконанням Договору, містить дані щодо предмета, вартості та інших умов чинного договору та розголосу якої може завдати шкоди будь-якій із сторін, - є конфіденційною.

12.3. Для обміну документами, які мають безпосереднє відношення до дії та (або) реалізації цього Договору, Сторони погоджуються використовувати офіційні адреси електронної пошти кожної із Сторін Договору.

12.4. За взаємною згодою Сторони можуть внести в цей Договір необхідні доповнення або зміни, що будуть мати чинність після підписання уповноваженими представниками Сторін.

12.5. Сторони негайно повідомляють один одному про зміну свого місцезнаходження та інших реквізитів.

12.6. З метою виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Сторони добровільно надають одна одній свою безумовну згоду на обробку одна одною будь-яких персональних даних співробітників Сторін, які стали відомими в результаті правових відносин. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням персональних даних, які обробляються Стороною. Сторони погоджуються, що вони не зобов’язані отримувати жодної додаткової згоди одна одної для обробки персональних даних співробітників іншої Сторони.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ "Європейська школа дизайну України"

ЄДРПОУ 42871246

Адреса: 03028, м. Київ, провулок Тихвінський, б. 1

Директор Медяник Дмитро Петрович

Договор оферти - Європейська Школа Дизайну 5

Виникли запитання?

Black Friday на програми «Дизайн Інтер’єру.Інтенсив» у грудні
Економія - 30%
Деталі дізнавайтеся у менеджерів
Black Friday на програму «Графічний Дизайн. Інтенсив» у листападі
Економія - 15%
Деталі дізнавайтеся у менеджерів
Дякуємо!

Наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом

Якщо у Вас залишились питання, напишіть нам
У якому месенджері зв'язатись з Вами?
Дякуємо!

Наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом

Залиште Ваші контактні дані, і ми допоможемо Вам зробити вибір!
У якому месенджері зв'язатись з Вами?